لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی مننژیت گوشی

مننژیت گوشی
گوش

مننژیت گوشی

نوعی بیماری است که اطراف نخاع و مغز را دچار التهاب کرده و ورم را ایجاد می نماید. انواع مننژیت شامل: ویروسی، قارچی و باکتریایی