لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی عفونت گوش میانی

عفونت گوش میانی
گوش

عفونت گوش میانی

 عفونت گوش میانی بیماری شایع میان کودکان می باشد که بیشتر اوقات در فصل زمستان صورت می گیرد .معمولاً عفونت در گوش میانی نه تنها