لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی سینوزیت مزمن همراه با پولیپ

سینوزیت مزمن
بینی

سینوزیت مزمن و راه های درمانی آن

سینوزیت مزمن یا التهاب مزمن سینوس ها، یک وضعیت التهابی است که سینوس ها،مجاری هوایی استخوانی در نزدیکی بینی هستند، را درگیر می‌کند. سینوزیت مزمن